பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும்.